Půjčovna koloběžek

Pět koloběžek zn. Kostka Hill (čtyři dospělé a jedna dětská) čeká na zájemce v Turistickém informačním centru Valašské Meziříčí. Jsou skvělým doplňkem delších turistických výletů i nenáročným přibližovadlem v městském provozu.

Jak vypůjčit koloběžku?


Vypůjčení koloběžky je velmi snadné – stačí předložit jeden nebo dva osobní doklady pro sepsání Smlouvy o pronájmu koloběžky, složit vratnou zálohu ve výši 1 500 nebo 3 000 Kč (pouze v hotovosti dle počtu předložených dokladů) a zaplatit půjčovné. Zálohu dostanete zpět při vrácení koloběžky v původním stavu. Půjčení doporučujeme rezervovat s předstihem telefonicky nebo e-mailem.

Ceník půjčovného


150 Kč/4 hodiny
250 Kč/1 den
400 Kč/2 dny
500 Kč/3 dny 

Zdarma poskytujeme příslušenství v podobě helmy a bezpečnostního zámku. Koloběžky jsou k dispozici každý den včetně víkendů od začátku dubna do konce září.  Koloběžky lze vypůjčit i vrátit nejpozději půl hodiny před koncem otevírací doby TIC. Za vrácení znečištěné koloběžky účtujeme pokutu ve výši 200kč.

Výpůjční řád                                      

 

1)   Zapůjčení koloběžky

 • Součástí standardní výbavy koloběžky, kterou nájemce získává, jsou helma a zámek na koloběžku.
 • Nájemce používá koloběžku (a její příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.
 • Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho nebo dvou dokladů totožnosti a složení patřičné zálohy (viz Půjčovné a vratná záloha). Jistina bude složena v hotovosti.
 • Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
 • Koloběžku a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od  hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.
 • Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.
 • Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.

 

2)   Půjčovné a vratná záloha

 • Koloběžky se půjčují na základě jednoho z těchto způsobů:
 1. předložení 2 průkazů totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 1500 Kč/koloběžka,
 2. předložení 1 průkazu totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 3000 Kč/koloběžka.
  • Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky. V případě zájmu je možné si koloběžku i s příslušenství rezervovat osobně, telefonicky nebo přes internet.
  • Při předčasném vrácení koloběžky nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.
  • Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení       s vrácením       koloběžky (a vybavení).
  • Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

 

3)   Práva a povinnosti nájemce

 • Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se správným používáním koloběžky.
 • Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.
 • Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (a případně jejího příslušenství) uhradí nájemce její cenu ve výši uvedené na jím podepsané smlouvě o nájmu movitých věcí.
 • Nájemce přebírá odpovědnost za všechny koloběžky uvedené v jím podepsané smlouvě o nájmu movitých věcí stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které koloběžky uvedené v jím podepsané dohodě využívají.

 

4)   Práva a povinnosti provozovatele

 • Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku (a její příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním koloběžky, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplívajícími.
 • Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

 

 

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví.